:: ข้อมูลพื้นฐาน

 

ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ตั้งอยู่เลขที่ 148 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 400 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 40 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอเชียงยืน 1 กิโลเมตร อำเภอเชียงยืน เป็นอำเภอ หนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ 16 องศา 23 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 103 องศา 05 ลิปดาตะวันออก ถึง 103 องศา 07 ลิปดา ตะวันออก บนที่ราบสูงโคราช ห่างจากศาลากลางจังหวัดสารคามไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ 55 กิโลเมตร

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
ทิศเหนือ จดตำบลเหล่าดอกไม้กิ่งอำเภอชื่นชม
ทิศใต้ จดตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน
ทิศตะวันออก จดตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน
ทิศตะวันตก จดตำบลนาทองและเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน

เนื้อที่
พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 32,733.75 ไร่ หรือ 52.374 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ การเกษตร จำนวน 17,997 ไร่
จำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 18 , 19
- จำนวนประชากรในเขตอำเภอเชียงยืน ประชากรทั้งสิ้น 8,339 แยกเป็น ชาย 4,128 คน หญิง 4,211 คน โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย คน / ตารางกิโลเมตร
- จำนวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมทั้งหมด 6,171 คน แยกเป็น ชาย , หญิง ดังนี้
1. เป็นชาย 2,999 คน 2. เป็นหญิง 3,172 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,170 ครัวเรือนสภาพทางเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ (ศูนย์แม่บ้าน) จำนวน 2 แห่ง จัดซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 25 หลัง
จัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ เช่น ผ้า ด้าย จัก กรรไกร สายวัด กระดาษฯ จัดซื้อปุ๋ยให้กับการเกษตร จัดซื้อพันธุ์พืชให้กับเกษตรกร จัดซื้ออุปกรณ์ในการส่งเสริมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มทอผ้าขิด


การคมนาคม

      การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละเก้าสิบเป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง
      การคมนาคมในหมู่บ้านร้อยละแปดสิบห้าเป็นถนนลูกรัง
การบริการพื้นฐาน
      การคมนาคม
           - การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละเก้าสิบเป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง
           - การคมนาคมในหมู่บ้านร้อยละแปดสิบห้าเป็นถนนลูกรัง
      การโทรคมนาคม
            - ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข 1 แห่ง
            - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง
      การไฟฟ้า
           - จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 19 หมู่บ้าน
           - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,805 ครัวเรือน
      แหล่งน้ำธรรมชาติ
          - ลำน้ำ ลำห้วย 5 สาย
          - บึง หนองและอื่น ๆ 19 แห่ง
      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          - ฝาย 6 แห่ง
          - บ่อน้ำตื้น 13 แห่ง
          - บ่อโยก 22 แห่ง
          - อื่น ๆ - แห่ง

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
- จำนวนเทศบาล 1 แห่ง (เทศบาลตำบลเชียงยืน)
- จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง

ประชากรจำนวน 19 หมู่บ้าน คือ
ลำดับที่
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
รวม ชาย หญิง
1 บ้านหมากหญ้า หมู่ที่1 696 340 356
2 บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 536 261 275
3 บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 3 18 5 13
4 บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 41 26 15
5 บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 5 88 37 51
6 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 487 241 246
7 บ้านหนองมะเม้า หมู่ที่ 7 567 292 275
8 บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 8 876 438 438
9 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 683 372 311
10 บ้านหนองศิริีาษฎร์ หมู่ที่ 10 591 273 318
11 บ้านเหล่าศรีเชียงเหนือ หมู่ที่ 11 259 132 127
12 บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 12 582 301 281
13 บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 13 366 176 190
14 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 14 545 225 290
15 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 15 718 344 374
16 บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 16 484 235 249
17 บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 17 724 368 356
18 บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 18 105 57 48
19 บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 19 46 26 20
  รวม 8,412 4,179 4,233

จำนวนประชากร/ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
จำนวนประชากรรวม 412 คน แยกเป็นชาย 4,179 คน หญิง 4,233 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,577 คน แยกเป็นชาย 3,233 คน หญิง 3,344 คน

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ (ไร่) ระยะห่างจาก
อบต. (ก.ม)
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์
1 บ้านหมากหญ้า 1720 1 นายสุพจน์ อรรคพงษ์ 084-7886263
2 บ้านโนนงิ้ว 859 3 นายแก่นนคร ไชยคำ 087-2257936
3 บ้านเชียงยืน 40 1 นายไกรทอง ไชยคำ 081-0547420
4 บ้านเชียงยืน 78 1 นายบุญเลิศ ขันธมูล 043-782262
5 บ้านเชียงยืน 380 1 นายไพบูลย์ โสโท  
6 บ้านโคกสูง 1287 3 นายมนูญ สุครีพ 081-2626353
7 บ้านหนองมะเม้า 450 4 นายทรัพย์ จอมทอง 086-8508333
8 บ้านสร้างแก้ว 1250 4 นายรัฐพล ไปดง 080-4103783
9 บ้านหนองแวง 1347 3 นายสมจิตร พันเดช 080-1893091
10 บ้านหนองศิริราษฎร์ 980 1 นายประยงค์ แสนวัง 085-1174685
11 บ้านเหล่าศรีเฉียงเหนือ 653 3 นายราตรี โพธิ์หล้า 086-2427128
12 บ้านโนนหินแห่ 480 4 นายจำเนียร หงทัพ 086-2350261
13 บ้านหนองโป่ง 200 5 นายวิชาญ วงค์แสนสุข 082-1089022
14 บ้านโคกสูง 833 1 นายคำผัด วงศ์โคกสูง 084-7906991
15 บ้านโคกสูง 1731 3 นายสุเทน อินทรรักษา 081-3690-915,
086-6349-863
16 บ้านเชียงยืน 50 1 นายจำเริญ โพธิ์หล้า 087-9452879
17 บ้านสร้างแก้ว 350 4 นายสมศรี รัฐภูมิ 089-2796150
18 บ้านเชียงยืน 35 1 นายอนุวัฒน์ มิตรพามา 081-9303831
19 บ้านเชียงยืน 25 1 นายจิรศักดิ์ หาสุวอ 086-2258-599
กำลังออนไลน์อยู่ :3 คน
ชมทั้งหมด
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน